Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Εταιρεία Ακουστικά Βαρηκοΐας – Σκούρα Νικολέτα συλλέγει τα προσωπικά και ιατρικά σας δεδομένα, τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 679/2016 (εφεξής: ΓΚΠΔ).

Για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής της εταιρείας μας, όπως επίσης και και στην ιστοσελίδα μας http://www.akoustika-skouras.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται στην Εταιρεία μας και να γίνετε αρωγοί στον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πληροφορίες / Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική) αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων και ανήκουν στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Όταν προσέλθετε στην Εταιρεία μας ως πελάτης, σε περίπτωση αγοράς ακουστικού βοηθήματος, εγγράφεστε άμεσα στο πληροφοριακό μας σύστημα και ανοίγεται ο προσωπικός σας Ιατρικός φάκελος.

Η εγγραφή σας περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία όπως: α) Στοιχεία επικοινωνίας [όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό)], β) στοιχεία ταυτότητας [ημερομηνία γέννησης, Α.Μ.Κ.Α άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου, φύλο, ΑΦΜ, ΔΟΥ], γ) Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα όπως [ακοόγραμμα εξεταζόμενου από τον ιατρό, ιατρική γνωμάτευση ως προς επίπεδο βαρηκοΐας του εξεταζόμενου από τον ιατρό].

Η νομική βάση για την επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων σας είναι το άρθρο 9 §2 (η) του ΕΚ 679/2016 καθώς η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας, όσο και η ρητή συγκατάθεση του πελάτη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς , σύμφωνα με το άρθρο 9 §2 (α) του ΕΚ 679/2016

Ο τρόπος συλλογής των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται στον χώρο υποδοχής της Εταιρείας:
Α) είτε από τον ίδιο τον πελάτη
Β) είτε από τα άτομα που συνοδεύουν τον πελάτη ή έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους τους (π.χ. από τους γονείς τους) ή σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση ο πελάτης να παράσχει ο ίδιος αυτά τα στοιχεία.

Παρατήρηση:
Είναι σημαντικό να ενημερώνετε την Εταιρεία μας εάν αλλάξει οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία. Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται στον ίδιο τον πελάτη ή αυτουνού που έχει νόμιμο δικαίωμα να ενεργεί εκ μέρους του.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Η Εταιρεία Ακουστικά Βαρηκοΐας - Σκούρα Νικολέτα σέβεται την ιδιωτικότητά σας και σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επ’ουδενί για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν λάβουμε προηγουμένως τη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο.
Οι λόγοι συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
 • Για να μπορέσει η Εταιρεία να σας παρέχει το καλύτερο δυνατό ακουστικό βοήθημα με σκοπό την αποκατάσταση της βαρηκοΐας σας, βάσει: α) της συμβατικής συμφωνίας με εσάς, β) του έννομου συμφέροντός μας για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 • Για την παρακολούθηση της βαρηκοΐας σας και επαναρύθμιση ή αλλαγή του ακουστικού βοηθήματος.
 • Για να μοιραζόμαστε ή να αποστέλλουμε πληροφορίες στον εκάστοτε οργανισμό Υγείας (π.χ. ΕΟΠΥΥ) σχετικά με τα παραστατικά εκτέλεσης γνωματεύσεων.
 • Για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς (ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης)
 • Για την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του υπαλληλικού προσωπικού μας

Τα δικαιώματά σας
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα σας:
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων και αρχείων που κρατάμε στα πληροφοριακά μας συστήματα. Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος σας θα σας παραχωρηθεί αντίγραφο του αρχείου σας. [Σημείωση: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ενδέχεται να χρεωθείτε με ένα χαμηλό διοικητικό τέλος (έξοδα διαχείρισης) προκειμένου να καλυφτεί το κόστος παροχής σε εσάς, των στοιχείων που αιτηθήκατε, σε περίπτωση επανάληψης του αιτήματος για λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων]
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την οριστική και αμετάκλητη διαγραφή ή να αιτηθείτε τον περιορισμό, εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας. καθώς και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε. Όπου έχετε συναινέσει στην αποστολή από εμάς προς εσάς προωθητικών προσφορών και μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bgskouras@yahoo.gr
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματά μας, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην το κάνουμε, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την μεταφορά (φορητότητα) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας σε άλλον Οργανισμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
 • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας, όπου είναι δυνατόν.
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάση στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6475600, email: complaints@dpa.gr
Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος από μέρους σας, σχετικά με τα δικαιώματά σας και προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποτελεί πάγια πολιτική μας να επιβεβαιώσουμε τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητά σας, πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους
Για να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνετε το ακουστικό βοήθημα που χρειάζεστε, μπορεί να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες για εσάς με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.
Οι οργανισμοί ή/και τα φυσικά πρόσωπα στους οποίους κοινοποιούνται πληροφορίες είναι οι παρακάτω:
 • Οργανισμοί Υγείας (π.χ. ΕΟΠΥΥ)
 • Ο προσωπικός σας Ιατρός ΩΡΛ,
 • Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για λόγους ιχνηλάτισης του συγκεκριμένου ακουστικού βοηθήματος που χρησιμοποιήθηκε σε εσάς αλλά και για την προστασία της υγείας σας
 • Εταιρίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας μας
 • Ταχυμεταφορείς κούριερ
 • Λογιστές
 • Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,
Δε θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της Εταιρείας μας χωρίς τη συναίνεσή σας. Υπάρχουν όμως φορές που ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή όταν ο νόμος μας επιβάλλει να πράξουμε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσει εσάς ή άλλα άτομα.

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική ή εισαγγελική απόφαση ή όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη.
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας (π.χ είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων, όπως δικηγόροι)
Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπο μας
Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies, για να αποθηκεύουμε πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων του ιστότοπου μας, να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε εάν ο ιστότοπος μας λειτουργεί αποδοτικά και γενικά να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Τα cookies μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η διαφήμιση που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετική για εσάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας, παρακαλούμε επιλέξτε σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις αντίστοιχες οδηγίες.

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων
Βάσει του άρθρου 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) και των πολιτικών του ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ), διατηρούμε τα ιατρικά δεδομένα σας για δέκα (10) χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψή σας και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση συναίνεσής σας προκειμένου να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αποστολή προσφορών από μέρους μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας αιτηθείτε ότι άρετε πλέον την συναίνεσή σας, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bgskouras@yahoo.gr

Ποιες οι Συνέπειες σε περίπτωση Μη Παροχής των Δεδομένων σας
Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, χωρίς αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση της βαρηκοΐας σας ούτε να γίνει η επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου ακουστικού βοηθήματος.

Μέτρα Προφύλαξης
Στην Εταιρεία Ακουστικά Βαρηκοΐας - Σκούρα Νικολέτα λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση αντιμετώπισης συμβάντων / περιστατικών κλπ..

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας:
Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Ακουστικά Βαρηκοΐας - Σκούρα Νικολέτα καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν υπογράψει Δήλωση Εμπιστευτικότητας και έχουν νομική υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική της Εταιρείας μας. Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών Ιατρικών και προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων.


Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας για την προστασία Προσωπικών δεδομένων:
Για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Δεδομένων της Εταιρείας Ακουστικά Βαρηκοΐας - Σκούρα Νικολέτα. Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες -παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων- θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων:
κ. Ακουστικά Βαρηκοΐας - Σκούρα Νικολέτα
e-Mail: bgskouras@yahoo.gr
Διεύθυνση: Υπ’ όψιν: Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Κεντρικό Κατάστημα
Νέα Σμύρνη
Eλ. Bενιζέλου 149,
ΤΚ 171 23,
Τηλέφωνο 210 93.70.496

Υποκατάστημα 1
Άγιος Δημήτριος
Αγίου Δημητρίου 50,
ΤΚ 173 41, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 97.37.573

Υποκατάστημα 2
Αθήνα - Κολωνάκι
Σκουφά 19,
ΤΚ 106 73, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 36.40.505, 210 36.37.373

Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται η απάντηση τους εντός τριάντα (30) ημερών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δε θα ισχύσουν αναδρομικά.

Τελευταία τροποποίηση έγινε στις 28/03/2019.